Bralna pismenost

Branje oz. razvita bralna pismenost je ena najpomembnejših veščin sodobnega časa. V šolskem letu 2013/2014 se je naša šola vključila v projekt Bralna pismenost, ki se je izvajal preko Zavoda za šolstvo Republike Slovenije. Sedaj s tem projektom nadaljujemo samostojno na ravni šole. V okviru projekta smo si zastavili dva cilja: pri učencih dvigniti motivacijo in interes za branje ter želimo si, da bi učenci izboljšali tehniko branja in pisanja. Za uresničitev teh ciljev že ves čas izvajamo številne dejavnosti, kot so bralna značka, ure v šolski knjižnici, knjižni kotički v razredih, sodelovanje na različnih literarnih natečajih, popoldnevi v knjižnici … Na novo pa smo uvedli tudi bralne mape, kamor si učence zapišejo vse, kar preberejo.

BRALNE MAPE

Odziv nanje je bil sprva nekoliko negativen, češ še ena dodatna obveznost. A se je kmalu izkazalo, da je tudi učencem všeč, če vse, kar preberejo, tudi nekam zabeležijo in so tako lahko ponosni na količino prebranega. Na predmetni stopnji imamo tudi predstavitve bralnih map oz. svojih najljubših knjig, ki pa doživljajo neverjetno pozitiven odziv. Vsak učenec si izbere najljubše besedilo, ki ga je prebral, in ga predstavi ter priporočil sošolcem. Ugotovili smo, da učencem še največ pomenita mnenje in priporočilo sovrstnikov, saj so si začeli med seboj izmenjevati knjige. Navdušeni pa so bili tudi nad tem, da smo se pogovarjali o temah, ki so jim všeč, zanimive in jim žal pri samem pouku zaradi časovnih omejitev posvečamo premalo časa. Tako imamo predstavitve bralnih map vsaj dvakrat letno v posameznem razredu v obliki okroglih miz.

LITERARNI NATEČAJ TRDINOVO PERO

V šolskem letu 2013/2014 smo na ravni šole uvedli literarni natečaj Trdinovo pero, k sodelovanju smo povabili učence vseh treh triletij. Želimo, da bi učenci skupaj s svojimi mentorji, starši … razmišljali o določeni temi. Odziv na natečaj je vsako leto zelo velik.

BRALNA ZNAČKA

Velik poudarek damo tudi spodbujanju učencev za branje knjig za bralno značko. Pri urah se pogovarjamo o temah, ki se pogosto pojavljajo v mladinski literaturi, ki so učencem blizu in o katerih se pogovarjajo premalo, a so pomembne. Vsako leto povabimo na šolo tudi gosta (Desa Muck, Neli Kodrić Filipič, Majda Koren, Slavko Pregl …), pri pogovoru z njim pa sodelujejo vsi učenci in ne samo tisti, ki so opravili bralno značko. Tako želimo tudi ostale učence motivirati in navdušiti za branje.

URICE V ŠOLSKI KNJIŽNICI

V okviru bralne pismenosti se precej dogaja tudi v šolski knjižnici, in sicer učitelji skupaj s knjižničarko organiziramo učne ure v knjižnici (KIZ), knjižne kvize, pravljične popoldneve, predstavitve učencev o njihovih najljubših knjigah, tematske razstave. V letošnjem šolskem letu pa je knjičničarka razpisala tudi likovno-literarni natečaj na temo šolske knjižnice in branja.

 

FOTOGRAFIJE

Dostopnost