Vrtec Stopiče vabi k vpisu predšolskih otrok za šolsko leto 2022/2023.

Vpis v oddelke OŠ Stopiče – Vrtec Stopiče za lokacije STOPIČE, DOLŽ in PODGRAD bo potekal od 7. 3. 2022 do 11. 3. 2022, vsak dan od 12.00 do 15.00, razen v torek, 8. 3. 2022, od 12.00 do 17.00.

Oddaja vloge je mogoča po e-pošti, klasični pošti, v nabiralnik pred vhodom v stavbo šole in osebno pri svetovalni delavki. Ob oddaji vloge upoštevajte ukrepe za zaščito ob preprečevanju okužbe s Covid-19.

Vlogo za vpis oddajo starši samo za tiste otroke, ki še NISO vključeni v vrtec.

Vrtec bo obravnaval vse vloge, ki bodo prispele v roku za prijavo na javni vpis novincev za šolsko leto 2022/2023 (1. 9. 2022 – 31. 8. 2023).

V kolikor bodo vloge za vpis otroka vložene oz. oddane na pošto po preteku roka za redni vpis, bodo obravnavane kot vloge prejete po rednem roku. Vloge, vložene v roku in po preteku roka za prijavo na javni vpis novincev, imajo veljavo za sprejem v razpisnem obdobju (šolsko leto). Za otroke, ki v šolskem letu 2022/2023 ne bodo vključeni v vrtec, bo potrebno za sprejem v šolskem letu 2023/2024 vlogo ponovno oddati.

Podatki, ki jih potrebujete ob izpolnjevanju vloge za vpis otroka v vrtec so: EMŠO otroka in obeh staršev ter osebni dokument za preverjanje istovetnosti podatkov o stalnem prebivališču. V primeru poslane vloge po pošti je potrebno priložiti fotokopijo osebnega dokumenta.

Starši lahko podate vlogo za vpis otroka le v en javni vrtec v Mestni občini Novo mesto. Za prenos vloge v drug javni vrtec je potrebno predhodno preklicati že vloženo vlogo.

Prednost pri sprejemu v vrtec ima otrok, za katerega starši predložijo pisno mnenje centra za socialno delo o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine ali individualni načrt pomoči družini oz. zapisnik multidisciplinarnega tima centra za zgodnjo obravnavo oz. ustrezno zakonsko dokumentacijo (20. člen Zakona o vrtcih, Ur. l. RS št. 100/05, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/12 ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 55/17 in 18/21), Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami, (Ur. l. RS št. 41/17).

V času vpisa boste lahko urejali naslednje zadeve: vpisali otroka v vrtec za sprejem v šolskem letu 2022/2023 in vložili vlogo za premestitev otroka iz ene v drugo enoto znotraj enega javnega vrtca ali vlogo za premestitev med novomeškimi vrtci.

Če bo v vrtec vpisanih več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, bo o vlogah odločala Komisija za sprejem otrok v vrtec. Obravnavala bo vse vloge, ki bodo vložene do 11. 3. 2022 ali oddane na ta dan priporočeno na pošto. O rešitvi vlog boste obveščeni v aprilu 2022.

Vloga za vpis otrok za šol. leto 2022-2023-zadnja-objava

Vloga za premestitev otrok za šol. leto 2022-2023-zadnja-objava

Dostopnost