SUBVENCIONIRANA ŠOLSKA PREHRANA UČENCEV 2020/2021

Upravičenci do subvencije za šolsko prehrano so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico oz. kosilo  in jim je  priznana pravica do subvencije, ki se določa glede na dohodkovni razred, ugotovljen v veljavni odločbi o otroškem dodatku:

  • Do polne subvencije oziroma brezplačne dopoldanske malice so upravičeni učenci v družinah, katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v veljavni odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače.
  • Polna subvencija kosila oziroma brezplačno kosilo pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v veljavni odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36 % neto mesečne plače (prvi, drugi in tretji dohodkovni razred).

Šola mesečno pridobi podatke o pravicah učencev do subvencij iz centralne evidence učencev (CEUVIZ).

V naši šoli imajo učenci na voljo več obrokov: malico, kosilo in popoldansko malico. Ministrstvo za izobraževanje pa delno ali v celoti subvencionira le malico in kosilo.

SUBVENCIJA KOSILA MESTNE OBČINE NOVO MESTO

Kadar zaradi socialnega položaja ne morete v celoti plačati prispevka za kosilo in ste glede na povprečni mesečni dohodek na družinskega člana uvrščeni v 4. ali 5. dohodkovni razred, imate možnost pri šolski svetovalni delavki do petka, 25. 9. 2020, oddati prošnjo za dodelitev subvencije, katere sredstva prispeva Mestna občina Novo mesto.

Kriteriji upravičenosti do subvencije iz proračuna Mestne občine Novo mesto so:

  • izguba zaposlitve enega ali obeh staršev,
  • neupravičenost do otroškega dodatka zaradi neuporabnega premoženja (višina katastrskega dohodka),
  • akutne situacije v eno-starševskih družinah (daljša bolniška odsotnost z dela, nenadne situacije, ki zahtevajo večji finančni vložek …),
  • dolgotrajnejši socialni problemi,
  • specifike družin (za obdobje, ko urejajo ustrezno dokumentacijo za pridobitev sredstev iz socialnih transferjev; menjava službe; izpad dohodkov v nekaterih mesecih; ostajanje učencev v podaljšanem bivanju zaradi učenja jezika – predvsem družine učencev priseljencev …),
  • postopek razveze, ko socialno ekonomski status še ni opredeljen,
  • dolgotrajni dolgovi in nezmožnost plačila.

Starši izkažete potrebo po subvencionirani prehrani iz občinskih sredstev na podlagi pisne prošnje, kjer utemeljite, zakaj stroškov prehrane ne zmorete plačati. Glede na GDPR, z namenom odločanja o upravičenosti do subvencije, vlogi priložite tudi veljavno Odločbo o upravičenosti do otroškega dodatka ter morebitne druge dokumente, s katerimi dokazujete upravičenost do subvencije.

S podatki bomo ravnali v skladu s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov.

Dohodkovni razred Povprečni mesečni dohodek na osebo (v evrih)
1 do 191,40
2 od 191,41 do 319,01
3 od 319,02 do 382,82
4 od 382,83 do 446,62
5 od 446,63 do 563,60
6 od 563,61 do 680,56
7 od 680,57 do 871,98
8 od 871,99 do 1.052,75

(Vir: Direktorat za družino )

Dostopnost