Vzgojni načrt šole

VZGOJNI NAČRT

Osnovna šola tudi vzgaja, ne le izobražuje. Vzgoja je pomembna, saj  pripravi učenke in učence na kakovostno bivanje in sobivanje z drugimi in naravnim okoljem.

Pomembno je, da cilje vzgoje, opredeljene  v zakonu o osnovni šoli, uresničujejo skupaj  učitelji, starši in učenci.

Namen vzgojnega načrta je, da učenka in učenec razvijeta lastne mehanizme kakovostnih odnosov, ki so tudi  družbeno sprejeti. Vsak izmed nas si želi biti sprejet, spoštovan in cenjen. Izpolnjevanje vzgojnega načrta je tako pomembna naloga šole, za katero pa mora biti izpolnjen bistveni pogoj- sodelovanje staršev, učiteljev ter učenk in učencev. Vzgojni načrt je nenehen proces izboljševanja kakovosti bivanja v šoli.

Vzgojni načrt vsebuje vzgojne dejavnosti in oblike vzajemnega sodelovanja šole s starši ter njihovo vključevanje v uresničevanje vzgojnega načrta.

Vzgojne dejavnosti so proaktivne in preventivne dejavnosti, svetovanje, usmerjanje ter druge dejavnosti (pohvale, priznanja, nagrade, vrste vzgojnih ukrepov in podobno), s katerimi šola razvija varno in spodbudno okolje.

Z vzgojnim načrtom so določeni načini doseganja in uresničevanja ciljev in vrednot v osnovni šoli (2. člen Zakona o OŠ) ob upoštevanju potreb in interesov učencev in širšega okolja.

 

Za pripravo in izvajanje nalog vzgojnega načrta je imenovan tim v sestavi:

Vilma Trampuš – vodja tima

Vesna Vidrih – članica tima

Suzana Klobučar – članica tima

Mojca Pavlin – članica tima

Marijanca Kolar – članica tima

Sabina Hočevar –  v. d. ravnateljice

 

Prednostne naloge oziroma področja, ki smo jih razvijali v okviru vzgojnega načrta:

 

Šolsko leto 2008/09:

– Medsebojni odnosi med učenci

– Medsebojni odnosi med učenci vseh treh triletij

– Sodelovanje s starši (pri urejanju okolice šole in oblikah druženja)

Šolsko leto 2009/10:

– Medsebojni odnosi med učenci

– Sodelovanje s starši

– Zdrava šola                 

Šolsko leto 2010/2011:

– Sprejemanje drugačnosti

– Sodelovanje s starši (individualizirani programi, nadarjeni učenci..)

– Individualizacija, diferenciacija, medpredmetno povezovanje

Šolsko leto 2011/2012:

Krepitev medsebojnih odnosov učencev matične šole in obeh podružnic

– Medsebojni odnosi med učenci

– Medpredmetno povezovanje

Šolsko leto 2012/2013:

Medsebojni odnosi med učenci (odnosi, druženje, ureditev družabnih  kotičkov,..)

– Kultura prehranjevanja (vedenje v jedilnici, odnos do hrane, higiena prostora, uporaba pribora,..)

Šolsko leto 2013/2014:

Medsebojni odnosi med učenci (s poudarkom  na reševanju konfliktov z različnimi metodami in oblikami – mediacija,..)

– Sprejemanje odgovornosti (do sebe, dela, svojih dejanj, okolja,…)

Šolsko leto 2014/2015:

Medsebojni odnosi (s poudarkom na odnosu učenec-učitelj)

Ozaveščanje pripadnosti državi in narodu

Spoznavanje in ohranjanje kulturne dediščine domačega kraja in pokrajine

Šolsko leto 2015/2016:

Medsebojni odnosi (s poudarkom na odnosu učenec-učitelj)

Ozaveščanje pripadnosti državi in narodu

Spoznavanje in ohranjanje kulturne dediščine domačega kraja in pokrajine

Šolsko leto 2016/2017:

Medsebojna pomoč

Šolsko leto 2017/2018:

-Vrednote (dejavnosti v sklopu projekta Rastoča knjiga)

Šolsko leto 2022/2023:

-Skupaj z roko v roki zmoremo več

Dostopnost